Insulin coma therapy har använts på detta sjukhus sedan oktober 1951. Fram till juni 1954 hade 89 patienter fått en fullständig behandlingskurs. En mycket nära matchad grupp kontrollpatienter erhölls med följande slutsatser:

1. Insulinkoma-gruppen visade i huvudsak samma antal förbättrade patienter som kontrollgruppen. Siffrorna för kontrollgruppen var faktiskt något bättre.

2. Resultaten i gruppen diagnostiserad katatonisk schizofreni var mycket bättre för kontrollgruppen än för den insulinbehandlade gruppen. Det fanns ingen skillnad i de andra diagnostiska kategorierna.

3. Där EST användes var det minst lika effektivt som insulinkomabehandling.

4. Insulin ökar inte förbättringsgraden hos patienter som diagnostiserats antingen akut eller kroniskt sjuka.

5. Även om mer allvarligt sjuka patienter ges insulinkomabehandling är deras förbättringsgrad densamma som kontrollgruppen.

det är vår slutsats att insulinkomabehandlingen har varit av ringa värde i sig i förbättringen av patienter som har haft det. Vi skulle våga säga att de resultat vi har fått, som bara motsvarar resultaten av en mycket liknande grupp som inte får insulin, berodde på somatiska och psykoterapeutiska ansträngningar som simulerades med insulinkomabehandlingen. Psykiatrisk sjukhusvistelse var i genomsnitt 3 månader längre per patient i insulingruppen. Våra slutsatser motiverar inte denna överskottsperiod på sjukhuset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.